13 March 2008

Ganashatakam
ekada.ntaM mahAkAyaM tapta kAnchana sannibham
laMbOdaraM visAlAkShaM vandehaM gaNanAyakam


maunjIkRiShNA jinadharaM nAga yajno pavItinam
bAlendu vilasan mouLiM vandehaM gaNanAyakam


aMbikA hRudayAnandam mAtR^ibhiH paripAlitam
bhaktapriyaM madonmattaM vandehaM gaNanAyakam


chitra ratna vichitrAngaM chitramAlA vibhUShitam
chitra rUpadharaM devaM vandehaM gaNanAyakam


gajavaktraM surashreShThaM karNachAmara bhUShitam
pAshAnkushadharaM devaM vandehaM gaNanAyakam


mUShikOttama mAruhya devAsura mahAhave
yoddhukAmaM mahAvIryaM vandehaM gaNanAyakam


yakSha kinnara ga.ndharva siddhavidyAdharaissadA
stUyamAnaM mahAbAhuM va.ndehaM gaNanAyakam


sarva vighna haraM devaM sarva vighna vivarjitam
sarvasiddhipradAtAraM vandehaM gaNanAyakam


Phalashruthi
gaNAShTakaM idaM puNyaM BhaktikO yaH paThen naraHa
Vimukthas sarva pApEbhyah sarvABhishtAm sa vindati.

No comments: