27 January 2008

Shiva Panchakshari Stotra


Nagendraharaya Trilochanaya
Bhasmangaragaya Maheshvaraya
Nityaya Shuddhaya Digambaraya
Tasmai Nakaraya Namah Shivaya .. 1

Mandakini salila chandana charchitaya
Nandishvara pramathanatha Maheshvaraya
Mandarapushpa bahupushhpa supujitaya
Tasmai Makaraya Namah Shivaya .. 2

Shivaya Gauri vadanabjavrunda
Suryaya Dakshadhvara Nashakaya
Shrinilakanthaya Vrushhadhvajaya
Tasmai Shikaraya Namah Shivaya .. 3

Vasishhtha kumbhodbhava gautamarya
Munindra devarchita shekharaya .
Chandrarkavaishvanara lochanaya
Tasmai Vakaraya Namah Shivaya .. 4

Yakshasvarupaya Jatadharaya
Pinakahastaya Sanatanaya
Divyaya Devaya Digambaraya
Tasmai Yakaraya Namah Shivaya .. 5

Phalashruti
Panchaksharamidam Punyam Yah Pathechchhivasannidhau.
Shivalokamavapnoti Shivena Saha Modate.

Anyone who recites this sacred five-syllable mantra, (Namah Shivaya) near the Shiva (linga), attains the abode of Shiva and rejoices there with Shiva.

(Composed by Sri Adi Shankaracharya, is based on the moolamantra of Lord Shiva "Namashivaya")

No comments: